Zasady i warunki korzystania z serwisu

Zasady i warunki

Za niniejszy serwis odpowiada Fairtrade International. Korzystanie z serwisu podlega następującym zasadom i warunkom:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Zasad i warunków w dniu pierwszego skorzystania z serwisu.

Fairtrade International zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków w dowolnej chwili poprzez opublikowanie zmian online. Korzystanie z serwisu po opublikowaniu zmian oznacza akceptację zmodyfikowanych Zasad i warunków.

Użytkownik serwisu zgadza się na korzystanie z serwisu wyłącznie w sposób, który nie narusza przepisów prawa i nie wpływa negatywnie na korzystanie z serwisu przez osoby trzecie.

Niniejszy serwis wraz z informacjami, nazwami, obrazami, logotypami odnoszącymi się do Fairtrade International są podane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnej wyrażonej lub domniemanej gwarancji. Pod żadnym pozorem Fairtrade International nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, obejmujące nie wyłącznie szkody pośrednie lub następcze lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z korzystania lub związane z korzystaniem i wszelkimi stratami wynikającymi z korzystania z serwisu, powstałymi w wyniku zawartej umowy lub wskutek zaniedbania.

Fairtrade International nie gwarantuje, że funkcje serwisu lub zawarte w nim materiały pozostaną w nim w formie niezmienionej i są wolne od błędów. Fairtrade International nie gwarantuje, że usunie wykryte usterki ani że niniejszy serwis oraz serwer, z którego jest udostępniany, są wolne od wirusów lub błędów ani że materiały w nim zawarte są w pełni funkcjonalne, dokładne i niezawodne.

Ograniczenia dotyczące praw autorskich

- Komercyjne wykorzystanie niniejszej publikacji lub jakichkolwiek zawartych w niej elementów bez uprzedniej zgody Fairtrade International jest surowo wzbronione. Żaden element serwisu nie może być interpretowany jako wyrażenie przez Fairtrade International zgody na używanie wyświetlanego elementu. 

- Dokumenty mogą być kopiowane na użytek własny, wyłącznie pod warunkiem podania źródła i wskazania właściciela praw autorskich, skopiowania dokumentu w całości i niewprowadzania w nim żadnych modyfikacji. Niektóre dokumenty i obrazy zostały opublikowane w niniejszym serwisie za zgodą właścicieli praw autorskich innych niż Fairtrade International. Wszelkie prawa dotyczące tych dokumentów i obrazów są zastrzeżone, a zgodę na ich kopiowanie należy uzyskać od właścicieli praw autorskich, wskazanych przy rzeczonych dokumentach i obrazach. 

Fairtrade International nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w zewnętrznych serwisach internetowych. Inne serwisy, do których łącza znajdują się w niniejszym serwisie, są zarządzane przez strony trzecie, i Fairtrade International nie sprawuje nad nimi kontroli. Fakt umieszczenia linku w serwisie nie oznacza zatwierdzenia takiego serwisu ani jego zawartości przez Fairtrade International. Fairtrade International nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek stwierdzenia, informacje, produkty ani usługi publikowane w lub dostępne za pośrednictwem jakichkolwiek serwisów publikowanych przez strony trzecie.
Wszelkie informacje i materiały przekazywane przez użytkownika, obejmujące m. in. dane, pytania, komentarze, sugestie itp., przekazywane do lub publikowane w jakimkolwiek publicznie dostępnym obszarze serwisu będą traktowane jak informacje jawne i nieopatentowane.
W przypadku konfliktu między niniejszymi Zasadami i warunkami i opublikowanymi w serwisie zasadami dotyczącymi użycia konkretnych elementów serwisu, pierwszeństwo mają te drugie.

Niniejsze Zasady i warunki będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec. Wszelkie pory będą rozstrzygane wyłacznie przez sądy Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku braku akceptacji w pełni powyższych Zasad i warunków użytkownik zobowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z serwisu.